Voorwaarden

Deelname voorwaarden abonnement op ‘Trendtool’ (https://qandatrends.nl)

Door het gebruikmaken van deze tool, gaat u akkoord met de hieronder beschreven gebruikersvoorwaarden. Deze gebruikersvoorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast en worden actief direct na het plaatsen op https://qandatrends.nl.

Definities
 1. Trendtool: dit is een digitale tool, die benaderbaar is via https://qandatrends.nl waarmee je inzage hebt in diverse trends op het gebied van online en offline retail en consumentenproducten, op verschillende wijzen gecategoriseerd.
 2. Abonnement: geeft het recht om, tegen betaling van abonnementsgeld, en gedurende de abonnementsperiode de trends middels een unieke gebruikersnaam en wachtwoord in te zien op: https://qandatrends.nl
 3. Gebruiker: een afnemer van een abonnement
Hierna worden de bovenstaande definities gebruikt.
 1. Trendtool is een dienst die geleverd wordt door Q&A, gevestigd aan de Printerweg 22 te Amersfoort, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr 65015061
 2. Bij afname van één van de abonnementsvormen op ‘Trendtool’ krijgt de gebruiker middels het verschaffen van een geldig emailadres een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze is uniek en mag derhalve niet afgegeven/overgedragen worden aan een ander uniek persoon.
 3. Onbevoegd gebruik van de tool is strikt verboden en bevat onder meer, maar is niet gelimiteerd tot: het illegaal verkrijgen van toegang tot de trendtool, het misbruik van wachtwoorden en het misbruik van de informatie die op de trendtool is geplaatst. Q&A beslist over of wat misbruik is.
 4. Het auteursrecht van de trends berust bij Q&A, dan wel bij de door Q&A vermelde (externe) bron bij de trend.
 5. Een gebruiker mag losse trends alleen kopiëren/openbaar maken via papieren/digitale media met bronvermelding.
 6. Een gebruiker heeft niet het recht om integraal het volledige trendbestand te downloaden.
 7. Een abonnement heeft een looptijd van een jaar en er wordt direct bij aanvang van het abonnement gefactureerd. Betaling vindt plaats vooraf, middels een iDeal betaling.
 8. Een gebruiker dienst zijn abonnement schriftelijk, uiterlijk één maand voor de einddatum, op te zeggen. Zo niet, dan wordt het abonnement met een jaar verlengd.
 9. Als een gebruiker een trend toevoegt behoudt Q&A zich het recht voor om deze trend, zonder opgaaf van reden, te verwijderen van qandatrends.nl.
 10. Bij het toevoegen van een trend berust het auteursrecht bij Q&A, tenzij de trend één op één is overgenomen van een externe bron. In dat geval dient deze externe bron vermeld te worden.
 11. Q&A kan niet de nauwkeurigheid, volkomenheid en volledigheid van alle trends en informatie die in de trendtool geplaatst worden garanderen. Zij wijst met nadruk de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor fouten of onvolkomenheden in de gepubliceerde informatie.
 12. Artikel 11 is ook van toepassing op mogelijke links naar andere websites.
 13. In geen enkel geval kan Q&A verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, inclusief, zonder beperking van directe of indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, verlies of kosten in verband met het gebruik van deze tool, of in verband met een storing van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in operatie of systeem, zelfs niet als Q&A of vertegenwoordigers daarvan worden ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade, verliezen of kosten.
 14. Toegepast recht Het gebruik van deze website valt onder het Nederlands recht.